1. Tôn trọng (Sự tôn trọng)

Asset 1

Nhận thức

Asset 1

Hành động

2. Kỷ luật (Tính kỷ luật)

Asset 1

Nhận thức

Asset 1

Hành động

3. Chủ động (Tính chủ động)

Asset 1

Nhận thức

Asset 1

Hành động

4. Thích ứng (Khả năng thích ứng nhanh)

Asset 1

Nhận thức

Asset 1

Hành động

5. Đồng đội (Tinh thần đồng đội)

Asset 1

Nhận thức

Asset 1

Hành động

1900 585853