Insourcing luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp

Ngược lại với outsourcinginsourcing thường được định nghĩa như việc ủy quyền một phần hoạt động sản xuất cho một bộ phận chuyên biệt, nằm ngay bên trong doanh nghiệp, nhưng lại độc lập đối với bộ máy của doanh nghiệp đó. Insourcing là quyết định kinh doanh thường được đưa ra nhằm duy trì các hoạt động kinh doanh trọng yếu, hoặc để đảm bảo năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Insourcing luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp

Insourcing luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp

Insourcing được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất chuyên biệt nhằm giảm chi phí về thuế, lao động (ví dụ: lao động Mỹ thường rẻ hơn lao động Châu Âu), chi phí đi lại, v.v.

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853