[:vi]Ngày 03/11/2017, Công Ty TNHH Minh Phúc (có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tổng Giám Đốc là ông Nguyễn Việt Trung, sau đây gọi là MP) cùng với Công ty JP Media Direct Co., Ltd (có trụ sở tại Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản, CEO là ông Naoki Nakashima, sau đây gọi là JPMD) và Công ty Nishikawa Communications Co., Ltd (có trụ sở chính tại Aoyagi-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Nhật Bản, Tổng Giám Đốc là ông Eiichi Nishikawa, sau đây gọi là NICO) đồng ý về việc thành lập Công ty liên doanh mà MP, JPMD và NICO cùng góp vốn.
Sứ mệnh của công ty liên doanh BPO.MP là thực hiện các dịch vụ về nghiệp vụ BPO (thuê ngoài quy trình doanh nghiệp) trong lãnh thổ Việt Nam, triển khai thúc đẩy phát triển dịch vụ và ngành nghề sẽ dung hợp các know-how của JPMD, NICO, và MP.
Mục tiêu phát triển của công ty TNHH BPO.MP là kết hợp ưu thế của hai nền văn hóa Việt – Nhật, tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp hai nước để nhằm cung cấp các dịch vụ BPO đạt chất lượng quốc tế cho các khách hàng tại Việt Nam và trên thế giới.   
Các dịch vụ chính của BPO.MP bao gồm:

  • Nhập liệu & Xử lý dữ liệu
  • Dịch vụ gia công tài chính / kế toán
  • Xử lý ảnh
  • Biên phiên dịch

Thông tin về Công ty Liên doanh BPO.MP

Logo Công ty: logo-mpbpo
Tên giao dịch tiếng Việt:  CÔNG TY TNHH BPO.MP
Tên Công ty tiếng Anh:  BPO.MP COMPANY LIMITED
Địa chỉ:  Số 06 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Phone:  02363 945 679
Fax:  02363 945 678
Email:  info@mpbpo.com.vn
MST:  0401860838
Website:  www.mpbpo.com.vn


Việc thành lập công ty liên doanh BPO.MP bởi 3 công ty: CP JP Media Direct, TNHH MP và CP Nishikawa Communications sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương Việt – Nhật, thúc đẩy sự phát triển của ngành BPO Việt Nam, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.

MPTELECOM

[:en]On November 3rd, 2017 Minh Phuc Co., Ltd. (headquartered in Hanoi, Vietnam, CEO is Mr. Nguyen Viet Trung, hereinafter referred to as MP) and JP Media Direct Co., Ltd. (based in Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan, CEO is Mr. Naoki Nakashima, hereinafter referred to as JPMD), Nishikawa Communications Co., Ltd. (headquartered in Aoyagi- Chikusa-ku, Nagoya-shi, Japan, CEO is Mr. Eiichi Nishikawa, hereinafter referred to as NICO) agree to establish a Joint Venture Company which MP, JPMD and NICO jointly contribute.
The mission of BPO.MP joint venture is to provide BPO (business process outsourcing) services within the Vietnamese territory, to accelerate the development of the services and industries that incorporate know-how of JPMD, NICO, and MP.
The development objective of BPO.MP is to combine the advantages of Vietnamese and Japanese cultures, and to leverage the strengths of the two countries’ businesses to provide world BPO services for customers in Vietnam and around the world.
The main services of BPO.MP include:

  • Data Entry & Processing
  • Outsoucing finance/ Accounting
  • Desktop publishing service
  • Translating

About BPO.MP Co., Ltd.

Company’s logo: logo-mpbpo
Vietnamese legal name:  CÔNG TY TNHH BPO.MP
English legal name:  BPO.MP COMPANY LIMITED
Address:  06 Tran Phu Street, Hai Chau district, Da Nang city, Vietnam
Phone:  02363 945 679
Fax:  02363 945 678
Email:  info@mpbpo.com.vn
Tax code:  0401860838
Website:  www.mpbpo.com.vn

The establishment of BPO.MP, a joint venture by three companies: CP JP Media Direct, MP Limited and Nishikawa Communications will contribute to deepening the bilateral relationship between Vietnam and Japan, promoting the development of the BPO industry in Vietnam, while creating many more opportunities for business cooperation with domestic and foreign partners.

MPTELECOM

[:]
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853