Cái nhìn bên trong về một giải pháp mạnh mẽ kết hợp quản lý hiện diện, trò chuyện, kéo và thả hội thảo, email, cửa sổ bật lên màn hình, công cụ giám sát, v.v. – tất cả từ một giao diện máy tính để bàn.
InteractiveIntelligenceAgentDemonstration

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853