Theo một cuộc khảo sát gần đây của IDG Research Services, hầu hết các công ty không thay đổi hướng đi. Nhiều nhà lãnh đạo CNTT đã không cắt giảm chi tiêu của họ. Thay vào đó, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến CNTT đang chứng tỏ là con đường chắc chắn nhất để giảm chi phí dài hạn và nâng cao hiệu quả—và những hành động đó sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua cả những điều kiện kinh tế tồi tệ nhất và đảm bảo vị thế lành mạnh khi nền kinh tế phục hồi trở lại. Bình thường.

33679-IT spend down

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853