Khi vấn đề bảo mật thông tin ngày càng được quan tâm, thì các doanh nghiệp cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu contact center có thể gặp rủi ro và nếu bị tấn công sẽ để lại hậu quả như thế nào. Lý do contact center gặp rủi ro thường không phải do hệ thống bị tấn công bởi các hackers bên ngoài công ty – như đa số lo ngại, mà chính bởi những rủi ro đến từ hoạt động của nhân viên bên trong doanh nghiệp – có thể là cố ý hoặc vô ý.

59811-can a contact center be attacked

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853