Một trong những bước quan trọng nhất mà bất kỳ tổ chức nào cũng nên thực hiện khi triển khai giải pháp thoại qua IP (VoIP) là lập kế hoạch cho cơ sở hạ tầng hướng tới Giao thức Internet. Đúng vậy, việc triển khai VoIP thay đổi đáng kể từ tổ chức này sang tổ chức khác và việc di chuyển không đi theo cùng một con đường.

Nhưng bằng cách hiểu các yếu tố chính của VoIP – các yêu cầu về băng thông mạng và CODEC, Chất lượng dịch vụ (QoS) cho lưu lượng thoại được nối mạng, các tiêu chuẩn như Giao thức khởi tạo phiên (SIP), v.v. – các tổ chức có thể thiết lập một đường cơ sở cụ thể, hiệu quả cho hoạt động của mình. Triển khai giải pháp VoIP và đảm bảo hiệu suất mạng và hệ thống tốt nhất có thể sau khi giải pháp của họ được triển khai.

48129-ic_logo_1008122

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853