IVR là gì

  • 16/04/2011
Sơ đồ minh họa hệ thống IVR IVR (Interactive Voice Response) là một hệ thống trả lời điện thoại được điện toán hoá. Nó hướng dẫn người gọi đến những...
1900 585853