Có nhiều cách nói khác nhau về BPO trong tiếng Việt là: “Thuê ngoài quy trình kinh doanh” hoặc “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Dịch vụ thuê ngoài”. BPO là...
Ngược lại với outsourcing, insourcing thường được định nghĩa như việc ủy quyền một phần hoạt động sản xuất cho một bộ phận chuyên biệt, nằm ngay bên trong doanh nghiệp,...
1900 585853