IVR là gì

  • 16/04/2011
Sơ đồ minh họa hệ thống IVR IVR (Interactive Voice Response) là một hệ thống trả lời điện thoại được điện toán hoá. Nó hướng dẫn người gọi đến những...

VOIP là gì?

  • 20/08/2010
Voice over Internet Protocol (VoIP) là một công nghệ cho phép truyền thoại sử dụng giao thức mạng IP, trên cơ sở hạ tầng sẵn có của mạng internet....
1900 585853