Ngược lại với outsourcing, insourcing thường được định nghĩa như việc ủy quyền một phần hoạt động sản xuất cho một bộ phận chuyên biệt, nằm ngay bên trong doanh nghiệp,...
1900 585853